top of page

Vastuullisuus lisää kiinteistösijoitusten tuottoa


Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Ympäristösertifikaatit ja muut vastuullisuusmittarit, kuten GRESB ja GRI, ovat nousseet tärkeäksi osaksi kiinteistösijoittajien strategiaa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan parempi vastuullisuus korreloi keskimääräistä paremman sijoitustuoton kanssa kiinteistöportfolioissa.

Aiheen parista on tehty viime vuosien aikana useita tutkimuksia. Dirk Bournen ja Maarten van der Spekin (2017) tutkimuksessa analysoitiin noin 340 ei-listatun kiinteistösijoitusrahaston suoriutumista. Tutkimuksessa tarkasteltiin rahastoiden GRESB pisteytyksen ja rahastojen tuottojen suhdetta. Bournen ja Spekin mukaan kiinteistösijoittajat, jotka ovat olleet aikaisessa vaiheessa mukana GRESB raportoinnin parissa ovat saaneet korkeampia tuottoja sijoituksilleen. Myös pidempään GRESB raportoinnin parissa olleet portfoliot saivat parempia tuottoja muihin verrattuna. GRESB raportoinnin todettiin myös parantavan ei-listattujen kiinteistörahastojen suoriutumisen ymmärtämistä.

Rambollin laatimassa Green Market Studyssa (2017) kysyttiin 400 pohjoismaisen kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijan mielipidettä vihreän rakentamisen tilaan. Kyselyn mukaan yli 90% vastaajista piti kestävää kehitystä liiketoiminnan kehityksen kannalta olennaisena. ”Perinteisiin rakennuksiin verrattuna kestävän kehityksen mukaisten rakennusten omaisuus- ja vuokratuotto on keskimäärin 3–5 % suurempi, käyttökustannukset taas 5–10 % pienemmät ja vajaakäyttöaste 3–5 % pienempi”, on todennut Rambollin kiinteistökonsultoinnin johtaja Mikael Lindgren.

Tämän vuoden ensimmäisessä kiinteistötietoiskussa (KTI) aiheena oli vastuullisuuden mittaaminen ja todentaminen. Artikkelissa todetaan muun muassa ” Parhaimmillaan tunnuslukujen kautta voidaan ohjata yrityksen strategiaa ja tukea sekä omaa yrityskuvaa, että koko toimialan imagoa vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijänä. Tunnuslukujen lähtökohtana tulee olla niiden selkeys ja hyödynnettävyys käytännön johtamisessa.”

Kiinteistökohtaiset tunnusluvut ovat tärkeitä seurattaessa ylläpitokustannuksia, energiankulutusta, päästöjä ja jopa talotekniikan prosesseja, ja nämä toimivat pohjana kohteen kehittämiselle. Salkkutason vastuullisuuden tunnusluvut todentavat yrityksen suoriutumista ja ovat välttämättömiä yritysvastuuraportoinnin kannalta.

Lisää kestävästä kehityksestä ja sen mittaamisesta ja todentamisesta voi lukea Nuukan haastattelusta Genestan toimitusjohtajan David Nealin kanssa.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page